Privacy verklaring

Chiropractie Nijeveen, gevestigd aan de Dorpsstraat 34, 7948 BS Nijeveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.chiropractienijeveen.nl

Dorpsstraat 34

7948 BS Nijeveen

06-83978510

info@chiropractienijeveen.nl

Algemeen

Elke organisatie heeft een verantwoordelijkheid met betrekking tot het omgaan met vertrouwelijke gegevens. Chiropractie Nijeveen is daarin niet anders.

Chiropractie Nijeveen verwerkt veel informatie en persoonsgegevens. Deze informatie moet goed worden beveiligd (informatiebeveiliging) en er moet op passende wijze mee om worden gegaan (privacy). Dit vraagt wat van zowel de organisatie als van individuele medewerkers.

Aan de ene kant mag (privacygevoelige) informatie onder geen beding openbaar worden gemaakt. Aan de andere kant is het van belang dat de medewerkers die dat nodig hebben, beschikken over betrouwbare gegevens. De situatie moet ook werkbaar blijven. 

In dit document wordt beleid en een aanpak vastgesteld om de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie op een passende wijze en blijvend te borgen en daarbij te voldoen aan de wettelijke regeling rondom bescherming van persoonsgegevens.

Hierbij wordt er zich gehouden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), alsook specifieke regels op grond van de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Categorieën persoonsgegevens

Chiropractie Nijeveen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Naam en polisnummer van uw zorgverzekeraar
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Chiropractie Nijeveen verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Gegevens omtrent uw gezondheid
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijk/impliciete toestemming voor is gegeven door een ouder, verzorger, voogd of anderszins wettelijke vertegenwoordiger. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@chiropractienijeveen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Verwerkingsdoeleinden

Chiropractie Nijeveen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen

 • Aanmaken en bijhouden van uw patientendossier
 • Inplannen van afspraken
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Chiropractie Nijeveen analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Het delen van persoonsgegevens aan derden wordt enkel verstrekt met uw nadrukkelijke toestemming en wanneer dit noodzakelijk is voor een optimale zorg.

Hoe lang persoonsgegevens bewaart worden

Chiropractie Nijeveen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar zoals voorgeschreven in de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst.

Uw rechten

Betrokkenen hebben de volgende rechten:

 • Recht op informatie: Betrokkenen hebben het recht om te vragen of, en welke persoonsgegevens van hem/haar worden verwerkt. 
 • Inzagerecht: Betrokkenen hebben de mogelijkheid om te controleren of, en op welke manier, zijn/haar gegevens worden verwerkt. 
 • Correctierecht: Als duidelijk wordt dat de gegevens niet kloppen, kan de betrokkene een verzoek indienen om dit te corrigeren. 
 • Recht van verzet: Betrokkenen hebben het recht te vragen om hun persoonsgegevens niet meer te gebruiken. 
 • Recht om vergeten te worden: In gevallen waar de betrokkene toestemming heeft gegeven om gegevens te verwerken, heeft de betrokkene het recht om de persoonsgegevens te laten verwijderen. 
 • Recht op bezwaar: Betrokkenen hebben het recht om bezwaar aan te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. Hieraan zal worden voldaan, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking. 

Om gebruik te maken van zijn/haar rechten kan de betrokkene een verzoek indienen. Dit verzoek kan zowel schriftelijk als via de e-mail ingediend worden. Chiropractie Nijeveen heeft vier weken de tijd, vanaf de ontvangst van het verzoek, om te beoordelen of het verzoek gerechtvaardigd is. Binnen vier weken zal Chiropractie Nijeveen laten weten wat er met het verzoek gaat gebeuren. U heeft ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Aan de hand van een verzoek kan Chiropractie Nijeveen aanvullende informatie opvragen om zeker te zijn van de identiteit van de betrokkene. 

Het verzoek dient bij voorkeur te worden ingediend via: info@chiropractienijeveen.nl of anders per post.